“Ne hagyjátok a templomot, A templomot s az iskolát!”

Bethlen Történeti Társaság 

A Bethlen Történeti Társaság vezetői

A Bethlen Történeti Társaság (röv. BTT) vezetőségi tagjai presbiterek voltak, a mindenkori lelkipásztor titkári beosztást kapott, a gyülekezet férfi tagjai alkották a szervezet tagságát. A BTT vezetőségi tagjai az elnök, alelnök, titkár és pénztáros, akiknek a mandátuma egy évre szól. A vezetőségi tagokat az éves közgyűlésen választják meg demokratikus szavazattal. A BTT évi közgyűlését minden évben február utolsó vagy március első vasárnapján tartja. A Társaság korábbi elnökei:

  • Dr. Porosztocky István: 1993 – 1997
  • Egyed Attila: 1997 – 2001
  • Nt. Gödöllei Károly tiszteletes úr: 2001 – 2005
  • Dr. Almási István: 2005-2010
  • Kispál Ferenc: 2010-től.

A vezetőség az évi közgyűléseken számol el az előző évi munka eredményével, tárgyalja meg a következő évi munkatervet és vizsgálja át az évi költségvetési kimutatást. A költségvetést független vizsgálók is ellenőrzik.

A Bethlen Történeti Társaság célkitűzései

Kezdettől fogva a Bocskai Férfi Kör és utódja, a BTT, elsődleges célkitűzései között az egyház fenntartásához szükséges anyagi alapok fedezetének megteremtése és a gazdasági ügyek intézése szerepelt. A gazdasági ügyek intézésével párhuzamban a Férfi Kör, később a BTT, történelmi és hagyományőrző munkát folytatott és folytat ma is. 2001 óta a BTT határozottan a magyar nyelvű oktatás és a magyar kulturális értékek megőrzésére és fejlesztésére fordította energiáinak java részét. Természetesen az erőfeszítések távlati és közvetlen céljai nem változtak, továbbra is a magyar református gyülekezet fenntartása a BTT fő célja, viszont az eszközök a XXI. század realitásához igazodtak.

A Bethlen Történeti Társaság működése

Az egyház épületének fenntartása, karbantartása, a lelkipásztor javadalmazása nagyobb költségvetést igényel, mint amit a vasárnapi istentiszteletek adományaiból befolyó összegek megengednek. A Presbitérium és a Férfi Kör/ BTT magánadományokból és önkéntes munkák szervezéséből egészítette ki a szükséges költségeket. Továbbá a Kanadában élő magyar emigránsok intellektuális érdeklődését szolgáló rendezvényeket szerveztek, valamint az óhazával és más emigráns magyar szervezetekkel való kapcsolatokat ápoltak a magyar identitástudat megőrzésének érdekében.

Számos történelmi vonatkozású szemináriumot szerveztek, vendég előadókat fogadtak, részt vettek a Magyarok Világszövetségének tevékenységeiben, irodalmi és zenei előadásokat rendeztek, egyházi személyiségek vendéglátását támogatták.

A Calgary-i magyar református gyülekezet jövőjét az ifjúságban látja a társaság. A jövőt viszont ma kell oktatással, neveléssel megalapozni. Nt. Gödöllei Károly és Gödöllei Éva tiszteletes asszony áldozatos és kreatív munkájának köszönhetően indult el 2001-ben a hitoktatással egybekötött magyar nyelv, irodalom, történelem és földrajz oktatás a református egyház keretén belül és a BTT támogatásával. Számos fiatal, önkéntes, képzett tanár és természettudós csatlakozott az iskola programjához, akik szaktudásuk és idejük függvényében segítették a gyermekmunkát.

Óvodás kortól érettségiző korig sikerült gyerekeket toborozni és nevelésüket gazdagítani. A későbbiekben már felnőttek oktatását is elvállalta az iskola. Így a BTT „férfi köri” jellege fokozatosan átalakult egy nyitott és nevelési szándékkal vezérelt gazdasági és kulturális ügyvezető csoporttá. Az Alberta Gaming and Liquor Commission (AGLC) a szerencsejátékokból származó javakat elosztja arra érdemes jótékonysági szervezetek között. 1993 óta a BTT legfőbb anyagi forrása az AGLC által szabályozott szerencsejátékból származó részesedés. Ennek fejében a BTT évente/ másfél évente egyszer egy kijelölt tartományi casinoban két napig önkéntesekkel dolgozik. Az így szerzett jövedelmet a BTT (és az összes hasonló jótékonysági szervezet kizárólag jótékonysági célokra költheti. A magyar református gyülekezeti élet jótékonysági események sorozatából áll. Így közvetve és közvetlenül tudja a BTT jövedelmét a gyülekezet javára fordítani.

A Bethlen Gábor Magyar Nyelviskola rövid időn belül jelentős lendületet kapott, ami által a gyülekezeti élet is pezsgésbe jött. Az iskolai és gyülekezeti élet eseményeinek támogatásával közvetett módon támogatja a BTT az egyházat, és állandó tanárokat is tud foglalkoztatni. Bakó Mária óvónő 2001 óta foglalkozik a 3 – 6 éves korosztállyal, és Bezdek Éva tanárnő 2005 óta vezeti az iskolás és felnőtt csoportokat. 2001 és 2005 között az iskolás csoportokat Gödöllei Éva tanárnő több önkéntes tanár segítségével oktatta. A hitoktatást az egyház önkéntes tanárai végzik.

Gödöllei Éva tiszteletes asszony kezdeményezésével, 2001 óta a Bethlen Gábor Magyar Nyelviskola együttműködik az edmontoni Szent Imre Magyar Nyelviskolával. A két magyar iskola gimnazista korú növendékei három fokozatú éves vizsgát tehetnek magyar nyelv és irodalomból, történelemből és földrajzból. A vizsgát az albertai Oktatási Minisztérium (Alberta Learning) által meghatalmazott tanár felügyeli és osztályozza. A sikeres vizsgázók így az érettsegi bizonyítványhoz érvényes osztályzatot szerezhetnek anyanyelvükből. A vizsgáztatással járó kiadásokat a BTT méltányossági alapon támogatja.

Jelenleg 1 óvodás csoport, 1 elemi osztályos csoport van 6 – 13 éves korosztálynak, 1 gimnazista csoport, 1 felnőtt csoport, akik magyarul tanulnak és 1 felnőtt csoport van, akik angolul tanuló bevándorlók és ideiglenes magyar munkavállalók. Az iskolai élet sikere a két állandó tanárnő kitartó és példás munkájának köszönhető. Nemcsak tudásban gyarapodnak a tanulók, hanem vonzó anyanyelvi környezetet élvezhetnek. A BTT vezetősége és a gyülekezet rendkívül nagyrabecsüli az iskola tanárait, akik nélkül az iskola nem lehetne életképes.

Bezdek Éva tanárnő munkájának további felbecsülhetetlen érdeme, hogy a magyar kultúrát a nem magyarok körében is sikerrel népszerűsíti. A felnőtt magyar csoport tagjainak java része tudnillik kanadai, viszont nagyon lelkesen tanul magyarul és ismerkedik a magyar kultúrával.

A magyar hagyományőrzés és identitástudat fejlesztését a BTT rokonszervezetekkel együttműködve látja sikeresnek és hosszútávon fenntarthatónak. A Calgary-i Magyar Ház és a Hungarian Arts and Heritage Foundation hasonló célokat szolgál, és a tágabb magyar diaszpórához ér el. Ezen két rokon szervezettel a BTT szorosan együttműködik és számos közös kulturális rendezvényt szervez. Továbbá a BTT együttműködik a Magyar Szabadságharcosok Bajtársi Szövetségével és a calgaryi magyar televízió műsorát is támogatta. A hagyományos magyar nemzeti ünnepeket, március 15 – az 1848-as forradalom és szabadságharc emléke, augusztus 20 – az államalapítás ünnepe, október 23 – az 56-os forradalom és szabadságharc emlékünnepe - a magyar szervezetek közösen ünneplik. A református gyülekezet ünnepi eseményeit a BTT pártfogolja, és a többi szervezet érdeklődő tagjait szeretettel fogadja köreiben.

Eseménynaptár

September 2022
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
«Aug         Oct»